0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

Enerji Yönetiminde Yalın Altı Sigmanın Anahtar Başarısı

Enerji Yönetimi

Enerji yönetimi şirketlerin stratejilerinden bağımsız olarak düşünülemez. Bundan dolayı, enerji yönetimi sistemin enerji etkinliğinin değerlendirilmesini, enerji tasarruflarının tanımlamalarını, sistemin enerji tüketiminin izlenmesini gerekli kılmaktadır. Enerji yönetiminin standartları sistematik bir yolla enerji tüketimini optimize eder, enerji projelerini desteklemede yönetimin rolünü ortaya koyar, kurumun politikasındaki enerjiyi inceler, enerji tüketimini izler ve geliştirmeleri kontrol eder. Enerji yönetimi standartları enerji yönetimi uygulamalarını içerir.

Enerji Yönetimi ile Yalın Altı Sigma Benzerlikleri

Enerji yönetimi, enerji politika amaçlarını oluşturarak ve yasal gereksinimleri tanımlar, enerji takip süreçlerini içeren planlama aşaması bunu izler. Ayrıca enerji yönetimi geliştirme için proje seçerken teknik enerji ölçümlerini ve enerji uygulamalarının tecrübelerini kullanır. Dolayısıyla bu noktada yalın altı sigmayla benzerlik içermektedir. Enerji tasarrufunun başarısında enerji süreçlerine odaklanmak gerektiği için yalın altı sigma iyi bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok çalışmada güvenliği yükseltmek ve kapasiteyi artırmak için enerji maliyetlerini ve üretim süreçlerindeki emisyonlarını düşürmede yalın üretim ve altı sigmadan faydalanmıştır.

Benzer şekilde altı sigma enerji yönetimi planlama temelli altı sigma için daha düşük enerji maliyeti, yönetimi bağlılığını geliştirme ve sürekli iyileştirme sunar. Enerji yönetimi, gereksinimleri tanımlama, planlama, uygulama ve operasyon ve kontrol adımlarını içerir. Yalın altı sigma da gereksinimleri tanımlama, ölçme, analiz, iyileştirme ve kontrol aşamalarından oluşmaktadır. Yalın altı sigma süreciyle enerji yönetiminin temelini oluşturan gereksinimler tanımlanır.

Enerji yönetiminde planlama adımını yalın altı sigmanın ölçme, analiz ve iyileştirme adımlarını kapsamaktadır. Enerji yönetiminin uygulama ve operasyon kısmı, yalın altı sigmanın iyileştirme ve kontrol aşamaları arasında yer alan bir adımdır. Son olarak yürütülen kontrol aşaması ise benzer mantıkla işlemektedir.

Yalın Altı Sigma Adımları Bazında Enerji Yönetimi Üzerindeki Etkisi

Enerji yönetiminin tanımlama aşamasında, tüm gereksinimler, yönetim sorumlulukları ve enerji politikasının gereksinimleri tanımlanır. Yalın altı sigmanın tanımlama aşamasında proje beratı, ayrıntılı süreç haritası, müşteri, tedarikçi ve iş gereksinimleri, ekiptekilerin pozisyonları, görev ve sorumlulukları ve iletişim planı tanımlanır. Yalın altı sigma temelli enerji yönetiminde tanımlama aşaması, enerji beratı, süreç haritası, enerji politikası ve ekiptekilerin görev, yetki ve sorumlulukları, yasal gereksinimler, eğitim ve iletişim planı ve paydaş analizi olmalıdır.

Enerji yönetiminin ölçme aşamasında, planlama mantığında enerji tüketimi ve tüm sayısal enerji verilerinin tespiti ve ölçümü, enerji sistemini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi şeklindedir. Yalın altı sigmanın ölçme aşamasında, tüm verilerin ölçülmesi, ölçüm planı geliştirme ve tespiti ve mevcut süreç performansını belirlemeyi kapsar. Yalın altı sigma temelli enerji yönetiminde ölçme aşaması, enerji yönetimi temel verilerin tespiti, açıklık analizi yürütme şeklinde olmalıdır. Enerji yönetiminin analiz aşamasında, planlama adımlarının genel yapısını içerir. Ölçüm aşamasında planlamanın genel kapsamını içerdiği için bu adımda faaliyet içermemektedir. Yalın altı sigmanın analiz aşamasında, açıklık analizi, sebep sonuç ilişkisi, regresyon analizini içerir. Yalın altı sigma temelli enerji yönetiminde analiz aşaması, enerji tüketimini etkileyen faktörlerin analizi, enerji planlamasını tanımlama ve sebep sonuç analizi şeklinde olmalıdır.

Enerji yönetiminin iyileştirme aşamasında, planlama adımlarının genel yapısını içerir. Ölçüm aşamasında planlamanın genel kapsamını içerdiği için bu adımda faaliyet içermemektedir. Yalın altı sigmanın iyileştirme aşamasında, potansiyel iyileştirmeler geliştirme, değerlendirme kriterleri geliştirme, iyileştirmeleri doğrulamayı içermektedir. Yalın altı sigma temelli enerji yönetiminde iyileştirme aşaması, enerji yönetimi fırsatlarını geliştirme ve önceliklendirme, enerji yönetimi fırsatlarının performansını doğrulama, amaçları, hedefleri ve aksiyon planlarını geliştirme şeklinde olmalıdır.

Enerji yönetiminin kontrol aşamasında, yeteneğin, eğitimin, farkındalığın, iletişimin, dokümantasyonun, operasyonel kontrolün ve tasarımın sağlanması, enerjinin ürün hizmet ve malzemenin tedariki, kontrol, izleme, yönetim kontrolü, düzeltici ve önleyici faaliyetler, yasal ve diğer gereksinimlerle uyumun değerlendirilmesini kapsar. Yalın altı sigmanın kontrol aşamasında, kontrol planı geliştirme, metrikleri doğrulama, düzeltici ve önleyici aksiyon planları geliştirme, izleme sistemi kurma ve iyileştirmelerin özeti ve önemli değişimleri dokümante etmeyi içerir. Yalın altı sigma temelli enerji yönetiminde kontrol aşaması, operasyonel prosedürler ve iş talimatları geliştirme, uyumsuzlukları ortaya koyma, risk değerlendirme, dokümantasyon ve yönetim gözden geçirmelerini içeren uyumsuzlukları tanımlama ve yönetme şeklinde olmalıdır.

Bu noktadan hareketle önerilen enerji yönetimi için yalın altı sigma modelinde, enerji kontrol süreçlerinin tanımlanmasını, mevcut enerjinin ölçülmesini, toplanan verilerin analiz edilmesini, iyileştirilmelerin yapılmasını ve bu iyileştirmelerin sürdürülebilirliğinin kontrollerle yürütülmesini kapsayan bir yapıyı içermektedir. Tanımlama aşamasında yalın altı sigma süreçlerin tanmı ve paydaş analizi yaparak proaktif bir gereksinim tanımlaması yapılmaktadır. Enerji yönetiminde sistem politikası ve yasal gereksinimler de tanımlamanın başlangıcında yer almaktadır. Yalın altı sigma çok sayıda teknik kullanarak ölçme, analiz ve iyileştirme aşamalarında daha iyi sonuç verecektir. Kontrol noktasında yalın altı sigma risk unsurlarını göz önüne almaktadır. Bunun için hata türü etkileri analizine başvurulmaktadır. Uygunsuzlukları tespit noktasında yalın altı sigma daha başarılıdır. Uygunsuzluğun hangi aşamada olduğunu daha net bir şekilde ortaya koyar. Sonuç olarak yalın altı sigma temelli enerji yönetimi ile enerji süreçleri daha kontrol edilebilir hale gelecektir.