0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

ISO 19011 Standardı Rehberliğinde Tetkik Yöntemlerinin Seçimi

Bir tetkik, çeşitli tetkik yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilebilir. Tetkik için seçilecek olan yöntemler; belirlenen tetkik hedeflerine, kapsam ve kriterlere aynı zamanda zaman ve mekana da bağlı olarak farklılık gösterebilir. Tetkik yönetiminin seçiminde, mevcut tetkikçilerin yeterliliği ve kullanılabilir teknolojik imkanlar dikkate alınmalıdır.
Tetkikin performansı; yönetim sistemi dahilindeki kişiler ve tetkik yapmak için kullanılan teknoloji arasında etkileşimin doğru kurgulanmasına bağlıdır. Çok üyeli takım tetkiklerinde tetkik performansını artırmak ve tetkik hedeflerine ulaşmak amacıyla yerinde ve uzaktan tetkikler aynı anda kullanılabilir. Kullanılacak olan tetkik yöntemlerinin çeşitliliği ve kombinasyonu, tetkik süreci ve çıktılarının verimlilik ve etkinliğini optimize eder.

Tetkik Yöntemleri

Tetkikler yapılacak faaliyet bakımından 2 ana grupta toplanır:
  • İnsan etkileşimi olan faaliyetleri içeren tetkikler: Bu tür tetkiklerde tetkikçi, tetkik yerinde tetkik edilenle görüşmeler yaparak, uygun örnekleme yöntemi ile tetkik edilenle birlikte dokümanları gözden geçirip kontrol ve soru listelerini tamamlayarak yerinde tetkik yapar.
  • İnsan etkileşimi olmayan faaliyetleri içeren tetkikler: Bu tür tetkiklerde tetkikçi, örnekleme yöntemi ile seçeceği herhangi bir ürün/hizmet için mümkünse saha ziyaretleri gerçekleştirerek, ilgili dokümanları, kayıtları ve veri analizlerini inceleyerek yerinde tetkik yapar.
Her iki durum için de tüm bu faaliyetler tetkik edilenin yerinde yapılabileceği gibi, interaktif iletişim araçları yardımı ile uzaktan da yapılabilir. Uzaktan tetkik faaliyetlerinin uygulanabilirliği tetkik hedeflerine ulaşma riski seviyesi, tetkikçi ve tetkik edilen personel arasındaki güven seviyesine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Tetkik Yönteminin Seçimi

Tetkik planını yöneten kişi/kişiler planlama aşamasında herhangi bir tetkik için belirlenen yöntem/yöntemlerin etkili bir şekilde uygulanmasından sorumludur. Bir tetkikte; tetkikin büyüklüğü, tetkik edilen süreci riskleri, önceki tetkik sonuçları dikkate alınarak uzaktan ve yerinde tetkik yöntemlerinin uygun ve dengeli kullanımı ile tetkik planı hedeflerinin tatmin edici başarıya ulaşması sağlanmalıdır.