0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

Proje Yönetimi

TÜBİTAK –TEYDEB PROJELERİ DANIŞMANLIK

Ar-Ge Nedir ?
 • Ar-Ge insanlığın bilgi dağarcığının arttırılmasına ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılmasına ilişkin sistematik ve yaratıcı çalışmalardır.
 • Ar-Ge, bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla, sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen, yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımıdır.
*OECD Frascati Kılavuzu
Yenilik Kavramı
Yenilik;
Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş bir ürün veya mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmeyi;
Estetik alana yönelik değişiklikler ile ürünün yapı, nitelik ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen görünüm farklılıklarından ibaret basit değişiklikler hariç teknolojik yenilik yapma ya da yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinliği, ifade eder.
(*)Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik 16 01 2007; 1507 Uygulama Esasları Madde 4
Ürün Yeniliği
 • Yeni ürün
 • Bir ürünün teknik özelliklerinde yalnızca küçük çaplı değişiklikler yaparak o ürün için yeni bir kullanım geliştirmek
 • Mevcut ürünlere yapılan önemli derecede iyileştirmeler
 • Hizmetlerde ürün yenilikleri; sağlanma biçimlerinde yapılan önemli iyileştirmeleri
 • Tasarım
* OSLO Kılavuzu, OECD, 2005
Süreç Yeniliği
Süreç yenilikleri, birim üretim veya teslimat maliyetlerinin azaltmak, kaliteyi artırmak veya yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş ürünler üretmek veya teslim etmek üzere öngörülebilir.
* OSLO Kılavuzu, OECD, 2005
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları
 • Teknolojik açıdan yeni ürün
 • Teknolojik özellikleri veya kullanım amaçları daha önce üretilen ürünlerden (mal ya da hizmet) büyük farklılık gösteren üründür.
 • Teknolojik açıdan iyileştirilmiş ürün
 • Performansı önemli derecede artırılan veya güçlendirilen üründür.
 • Teknolojik süreç yeniliği
 • Teknolojik açıdan yeni veya büyük ölçüde iyileştirilmiş üretim veya hizmet sağlama yöntemlerinin uygulamaya geçirilmesi
Ar-Ge Projelerinin Beklenen Sonuçları
 • Dünya için yeni bir ürün geliştirilmesi
 • Ülke için yeni bir ürün geliştirilmesi
 • Firma için yeni bir ürün veya ürün platformu geliştirilmesi
 • Firmada mevcut bir ürününün teknolojik olarak iyileştirilmesi
Ar-Ge Projesi Yenilik Sınıflandırması
Ürün Yeniliği
 • Dünya için yeni bir ürün geliştirilmesi
 • Ülke için yeni bir ürün geliştirilmesi
 • Firma için yeni bir ürün veya ürün platformu geliştirilmesi
 • Firmada mevcut bir ürününün teknolojik olarak iyileştirilmesi
Süreç Yeniliği
 • Maliyet düşürücü veya standart/kalite yükseltici sonuçların elde edilmesi amacıyla yeni tekniklerin geliştirilerek uygulanması
 • Üretimle ilgili yeni bir yöntem veya teknoloji geliştirilmesi
TÜBİTAK – TEYDEB
 • Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), teknolojinin toplumsal faydaya dönüşme sürecini hızlandırmak amacıyla, ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur.
 • Ülkemiz kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücününün arttırılması hedeflenmektedir.
 • TEYDEB, bahsedilen hedefler doğrultusunda, destek programları tasarlamakta ve yürütmektedir.
1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
Amaç
KOBİ’leri araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilik projesi Yapmaya teşvik ermek için bu ölçekteki firmalar tarafından sunulan ilk iki projenin avantajlı bir şekilde desteklenmesidir.
Destek Miktarı
Proje bütçesi üst sınırı 500.000 TL
 • Proje giderlerinin %75’i
 • Proje Hazırlama ve Hazırlatma Giderleri
 • Yeminli Mali Müşavir Giderleri
TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır.
Destek Süresi
Proje bazında en çok 18 ay
Kimler Başvurabilir?
TÜBİTAK’tan hiç destek almamış ya da en fazla bir projesi desteklenmiş KOBİ’ler.
Başvuru Dönemleri
Yılın herhangi bir gününde başvuru yapılabilir. Fiilen başlatılmış bir Ar-Ge projesi için de başvuru yapılabilir.
 • Bu programdan sonra;
1501 ve diğer destek programları ile devam edilebilir.
Desteklenen Ar-Ge aşamaları
 • Kavram geliştirme
 • Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü
 • Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar
 • Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları
 • Prototip üretimi
 • Pilot tesisin kurulması
 • Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması
 • Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri
Desteklenen Ar-Ge Giderleri
 • Personel Giderleri
 • Proje Personeli Seyahat Giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Yurt içi yurt dışı danışmanlık giderleri ve hizmet alımları
1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Amaç
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından beri TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde yürütülmektedir. Programı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.
Destek Miktarı
 • Proje bütçesi üst sınırı bulunmamaktadır.
 • Proje giderlerinin en fazla %60’ı hibe olarak desteklenmektedir.
Destek Süresi
 • Proje bazında en çok 36 ay
Kim Başvurabilir?
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer oluşturan ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri
Proje başvuru sayısında bir sınırlama yok.
Bu programdan sonra;
1501 Programı ile projelere devam edilebilir.
1509 Programı ile uluslararası ortaklı projeler yapılabilir.
Desteklenen Ar-Ge Giderleri
 • Personel giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alımları
 • Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları
 • Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri kurum ve kuruluşlara yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri
Desteklenen Ar-Ge aşamaları:
 • Kavram geliştirme
 • Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü
 • Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar
 • Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları
 • Prototip üretimi
 • Pilot tesisin kurulması
 • Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması
 • Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri
PROJE BAŞVURUSUNDA ÖNEMLİ NOKTALAR
 • Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği ve yenilikçi yönü vurgulanmalıdır.
 • Projenin teknoloji düzeyi bilimsel/teknik literatür ve standartlar referans verilerek açıklanmalıdır.
 • Projenin hedef ve çıktıları net ve ölçülebilir biçimde başarı kriterleri tanımlanmalıdır.
 • Projede kullanılacak yöntem ve teknikler açıklanmalıdır.
 • Proje süresi ve bütçesi gerçekçi tahmin edilmelidir.
 • Proje iş paketlerine bölünmeli, iş paketleri arasındaki ilişkileri iyi kurgulanmalıdır.
 • Projeyi gerçekleştirmek için gerekli işbirlikleri ve hizmet alımları tanımlanmalıdır.
 • Proje ekibi projeyi gerçekleştirebilir nitelikte oluşturulmalıdır.
 • Değerlendirme sürecinde hakemlere proje faaliyetlerine ilişkin proje personelinin ve var ise teknik danışmanların sunum yapmaları gerekmektedir.
Desteklenmeyen Projeler
 • Ar-Ge ve yenilikçi yönü zayıf, fonksiyonel değişiklik içermeyen rutin mühendislik uygulamaları, sadece şekil ve estetiğe yönelik değişikliklerden ibaret projeler
 • Güncel teknolojinin gerisinde kalmış çalışmaları içeren projeler,
 • Altyapının iyileştirilmesine, üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler,
 • Firmanın özgün katkısının sınırlı olduğu ya da hiç olmadığı projeler,
 • Proje ekibinin nitelik veya nicelik olarak projeyi gerçekleştirecek yeterlilikte olmadığı projeler,
 • Proje çıktısının ekonomik yarara dönüşebilir nitelikte olmadığı projeler.